پشتیبانی آنلاین

49 17 49 66 021

 

امکان ارسال

به تمام نقاط ایران

 

ارورهای سرور HP – پارت سوم

ارورهای سرور HP

در بخش سوم ارورهای سرور HP، ادامه پیام های پارت دو را بررسی خواهیم کرد. در این بخش پیام های کد سری 200 را مورد بررسی قرار میدهیم.

ارورهای سرور HP

پیام های خطای سری 200

متن پیام: 201-Memory Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی ماژول حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
متن پیام: 203-Memory Address Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
207 Error Message #1
متن پیام: 207 – Invalid Memory Configuration Detected DIMMs installed when nocorresponding processor is detected
تعداد بوق: هیچ
Description: یک پردازنده اضافی باید نصب شده باشد تا بتوان از رم ها استفاده کرد.
عملکرد مورد نیاز: یک پردازنده اضافی نصب کنید یا DIMM را بردارید.
207 Error Message #2
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs must be installed in pairs orsequentially
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: سیستم فقط با یک FBDIMM پیکربندی شده و از حالت single FBDIMM پشتیبانی نمیکند، یا چند FBDIMM نصب شده ولی در ترتیب درست قرار نگرفته اند.
عملکرد مورد نیاز: یکی از موارد زیر را انجام دهید:
  • اگر سیستم از حالت رم تک کانال پشتیبانی نمیکند، یک زوج FBDIMM معتبر نصب کنید.
  • تمام FBDIMM ها را بردارید و در ترتیب درست نصب کنید.
دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #3
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs Must be Installed SequentiallyAudible
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM نصب شده، بصورت متوالی مرتب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: دوباره DIMM ها را به ترتیب مناسب نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #4
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMM Size Parameters Not Supported.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه ماژول رم نصب شده پشتیبانی نمیشود. ممکن است بروزرسانی ROM نیاز باشد.
عملکرد مورد نیاز: یک ماژول رم با اندازه پشتیبانی شده نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #5
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Incomplete Bank Detected in Bank X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: یک یا چند DIMM در بانک پیدا نشد.
عملکرد مورد نیاز: بانک حافظه را کامل پر کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #6
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Insufficient Timings on DIMM
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول رم نصب شده، پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: Install a memory module of a supported type. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #7
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #8
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Bank X Not Utilized
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #9
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Board X, Bank X Not Utilized.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #10
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Bank x
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: نوع یکی از DIMM های بانک X پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: برای پر کردن بانک، DIMM های پشتیبانی شده را نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #11
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Single channel memory… …mode supports a single DIMM installed in DIMM socket Please remove all other DIMMs or install memory in valid pairs. System Halted.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM بصورت جفت نصب شده اند، ولی سرور در حالت single channel memory است.
عملکرد مورد نیاز: همه DIMM های دیگر را حذف کنید یا رم ها را بصورت جفت های معتبر نصب کنید و حالت رم را در BIOS تغییر دهید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #12
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Socket X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های Unregistered DIMM یا زمانبندی ناکافی DIMM.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های registered ECC DIMM نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message
متن پیام: 207-Memory Configuration Warning – DIMM In Socket x does not have Primary Width of 4 and only supports standard ECC Advanced ECC does not function when mixing DIMMs with Primary Widths of x4 and x8.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: عرض اولیه DIMM های نصب شده x8 میباشد.
عملکرد مورد نیاز: اگر پشتیبانی از Advanced ECC memory ضروری است، DIMM های با عرض اولیه x4 نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
209 Error Message #1
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – No Valid Banks for Online Spare
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: 2 بانک معتبر برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین در دسترس نیست.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #2
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – Spare Bank is Invalid
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: حافظه ماژول های DIMM نصب شده برای بانک یدکی آنلاین از یک بانک دیگر کمتر هستند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #3
متن پیام: 209-Hot-add Memory Configuration – Boards must be installed sequentially.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: بورد های رم بصورت متوالی نصب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد بوردهای رم را بصورت متوالی نصب کنید.
209 Error Message #4
متن پیام: 209-Mirror Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک پیکربندی mirror مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت mirror نصب کنید.
209 Error Message #5
متن پیام: 209-RAID Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک RAID مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت RAID نصب کنید.
210 Error Message #1
متن پیام: 210-Memory Board Power Fault on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
210 Error Message #2
متن پیام: 210-Memory Board Failure on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
212 Error Message
متن پیام: 212-Processor Failed, Processor X
تعداد بوق: 1 short
دلیل احتمالی: پردازنده در اسلات X با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
214 Error Message
متن پیام: 214-Processor PPM Failed, Module X
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: ماژول Processor Power Module (PPM) نشان داده شده با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
224 Error Message
متن پیام: 224-Power Fault Detected – Flexible LOM 1 (Lan On Motherboard) نکته: این پیام خطا فقط در سرور های ProLiant Gen 8 نشان داده میشود.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: روشن کردن Flexible LOM ناموفق بود.
عملکرد مورد نیاز: دوباره LOM را در اسلات قرار دهید. وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.

ادامه ارورهای سرور HP را در مقالات بعدی قرار خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب پیشنهادی به شما

تماس با ما

خواندن این مطالب را هم به شما پیشنهاد می‌کنیم